قانون نسبیت خاله فیزیکدان!

"براشون یک فیلم 4-5ساعته بگذار، تا ما خواهرا بشینیم یک دقیقه با هم صحبت کنیم!"


لوکیشن مهمانی شوهرخاله.

هشتگ هم ریش ها قوم و خویش نمی‌شوند ولی فیلم‌های خوبی دارند!

هشتگ دیدار خواهران. 

هشتگ از افاضات یک خاله فیزیکدان. 

هشتگ حرف های نسوان گرایانه نمی‌توانیم بزنیم، خاطره که می‌شود تعریف کرد؟


منبع این نوشته : منبع
هشتگ